Xuất khẩu gián tiếp:

31

Xuất khẩu gián tiếp:

Loại hình này giúp cho các công ty nhỏ có một phương thức để thâm nhập vào thị trường nước ngoài mà không phải đương đầu với những rắc rối và rủi ro như trong xuất khẩu trực tiếp.

Nhà sản xuất có thể xuất khẩu gián tiếp thông qua các tổ chức hoặc cá nhân như sau:

· Công ty quản lý xuất khẩu.

· Khách hàng ngoại kiều.

· Nhà ủy thác xuất khẩu.

· Nhà môi giới xuất khẩu.

· Hãng buôn xuất khẩu.