Vòng quay Vốn chủ sở hữu (Equity turnover):

22

Vòng quay Vốn chủ sở hữu (Equity turnover):

Công thức tính: Vòng quay Vốn chủ sở hữu (Equity turnover) = Doanh thu thuần/Vốn chủ sở hữu bình quân 
Chỉ số này đo lường mối quan hệ giữa doanh thu thuần và VCSH bình quân của doanh nghệp; cho biết 1 đồng VCSH tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu. 
Chỉ số này càng cao cho thấy hiệu quả sử dụng VCSH của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. 
VCSH trong công thức là số bình quân, tức lấy tổng số dư đầu kỳ cộng với số dư cuối kỳ sau đó chia 2.