Trung tâm lưu ký chứng khoán (Vietnam Securities Depository):

20

Trung tâm lưu ký chứng khoán (Vietnam Securities Depository):

Giao dịch trên thị trường chứng khoán được thực hiện trên nguyên tắc đa phương, tức là “trăm người bán, vạn người mua”. Chúng ta bán chứng khoán nhưng nói chung không biết người mua là ai, và mua chứng khoán cũng không biết người bán là ai. 


     Xuất phát từ đặc điểm này, một trung tâm thanh toán bù trừ độc lập được hình thành và thực hiện chức năng thanh toán bù trừ cho việc mua bán chứng khoán. 
     Không chỉ giới hạn trong tên gọi, VSD thực hiện hàng loạt các dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch mua, bán chứng khoán… Vì vậy, có lẽ gọi VSD là một clearing house thì đúng nghĩa hơn. 
     VSD được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/05/2006. Trước khi VSD ra đời, các hoạt động lưu ký chứng khoán, thanh toán bù trừ được thực hiện riêng biệt bởi các trung tâm giao dịch chứng khoán TPHCM và Hà Nội. 
     Hoạt động quan trọng của VSD bao gồm: 
     1. Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán và các chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết; 
     2. Cấp mã chứng khoán bao gồm mã chứng khoán trong nước và mã định danh chứng khoán quốc tế (ISIN) cho các loại chứng khoán niêm yết tại SGDCK và chứng khoán của các công ty đại chúng; 
     3. Tổ chức thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán cho các tổ chức phát hành là các công ty đại chúng, các tổ chức có chứng khoán niêm yết trên SGDCK; 
     4. Cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán cổ tức và lãi trái phiếu cho các tổ chức phát hành; 
     5. Cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và thực hiện chuyển quyền sở hữu đối với các trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không qua giao dịch mua bán chứng khoán; 
     6. Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký và đại lý chuyển nhượng cho các loại chứng khoán khác theo thoả thuận với các tổ chức phát hành; 
     7. Cung cấp các dịch vụ liên quan tới chứng khoán đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (TTLKCK) Việt Nam để hỗ trợ cho các giao dịch chứng khoán; 
     8. Quản lý Quỹ hỗ trợ thanh toán để hỗ trợ kịp thời cho các thành viên lưu ký trong trường hợp thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán chứng khoán; 
     9. Giám sát hoạt động của các thành viên lưu ký nhằm đảm bảo sự tuân thủ các Quy chế hoạt động nghiệp vụ của TTLKCK Việt Nam nhằm bảo vệ tài sản của người sở hữu chứng khoán; 
     10. Quản lý tỷ lệ sở hữu của người đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.