Tổ chức trong doanh nghiệp:

23

Tổ chức trong doanh nghiệp:

Là quá trình gắn kết, phân công và phối hợp các thành viên cùng làm việc, nhằm thực hiện mục tiêu chung; trong đó bao gồm tổ chức con người, tổ chức công việc, phân bổ các nguồn lực… Chính nhờ chức năng này mà nhà quản trị quyết định được những nhiệm vụ nào cần phải hoàn thành, làm thế nào để kết hợp nhiệm vụ vào những công việc cụ thể; làm thế nào để phân chia công việc thành những công đoạn khác nhau tạo nên cấu trúc của tổ chức. Công ty Rubbermaid mới đây đã tổ chức lại để phục vụ khách hàng tốt hơn bằng cách hướng những sản phẩm của mình: dụng cụ gia đình, dụng cụ văn phòng, đồ chơi theo thị hiếu của khách hàng. Công việc tuyển dụng cũng được chú trọng qua việc tìm kiếm các cá nhân có thể đảm nhận các vị trí lãnh đạo khi công ty mở rộng.

Nguồn nhân lực được xem là nhân tố cơ bản để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp.

Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)