Tính giá thành sản phẩm hoàn thành:

20

Tính giá thành sản phẩm hoàn thành:

Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp 3 yếu tố sản xuất cơ bản:

ĐTLĐ, TLLĐ và SLĐ để tạo ra các sản phẩm dịch vụ .Vậy thực chất việc tính giá thành các sản phẩm dịch vụ là việc xác định lượng hao phí các yếu tố sản xuất để tạo ra sản phẩm dịch vụ đó theo thước đo giá trị.

Trình tự như sau:

Bước 1 : Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ theo từng khoản mục:

+ Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: là những chi phí về việc sử dụng nguyên liệu, vật liệu cho trực tiếp sản xuất sản phẩm.

+ Chi phí nhân công trực tiếp: là những chi phí về việc sử dụng người lao động cho trực tiếp sản xuất sản phẩm:

+ Chi phí sản xuất chung: là những chi phí liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất hoặc phục vụ sản xuất ở phân xưởng (tổ, đội,…) như chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu phục vụ sản xuất, chi phí dụng củ lao động, chi phí thấu hao TSCĐ ở phân xưởng, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền đùng cho sản xuất ở phân xưởng.

Bước 2: Phân bổ những chi phí sản xuất chung cho các đối tượng có liên quan:

Chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều đối tượng tính cá cho từng đối tượng theo tiêu thức thích hợp. Chi phí thường ăn phải phân bổ là chi phí sản xuất chung. Khi đó, tiêu thức hân bổ có thể lựa chọn là: chi phí nhan công trực tiếp, chi phí tác tiếp, chi phí sản xuất chung dự toán, số giờ máy chạy,...

Bước 3: Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ:

Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo một trong lúc phương pháp:

+ Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên rêu vật liệu trực tiếp (hoặc chi phí nguyên liệu, vật liệu hình trực tiếp).

+ Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn hành tương đương.

+ Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc kế hoạch.

Bước 4: Tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

                                                     Tổng giá thành

Giá thành đơn vị =  ———————————————————-

                                         Số lượng sản phẩm, dịch vụ

Tổng giá               Chi phí               Chi phí sản                Chi phí

thành sản       =   sản xuất +         xuất phát sinh     –      sản xuất

phẩm                     DDĐK                     trong kỳ                DDCK

Kết quả tính toán có thể được thể hiện trên bảng tính giá thành sản phẩm, dịch vụ hoàn thành như ví dụ sau:

Ví dụ 3:

Một doanh nghiệp sản xuất trong tháng tin có tài liệu về tình hình sản xuất sản phẩm M như sau (đơn vị tính: 1.000đ).

1. Đầu tháng, chi phí sản xuất sản phẩm M dở dang là: 200.000. Trong đó:

– Chỉ phí nguyên vật liệu trực tiếp:   130.000

– Chi phí nhân công trực tiếp:            50.000

– Chi phí sản xuất chung :                   20.000

2. Trong tháng, chi phí sản xuất sản phẩm M phát sinh tập hợp được là: 2.800.000. Trong đó:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:     2.000.000

– Chi phí nhân công trực tiếp:               500.000

– Chi phí sản xuất chung :                      300.000

3. Cuối tháng, hoàn thành nhập kho 1000 kg sản phẩm M, còn dở dang một số sản phẩm M với chi phí sản xuất sản phẩm M dở dang là: 550.000. Trong đó:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:  380.000

– Chi phí nhân công trực tiếp:         100.000

– Chi phí sản xuất chung :                  70.000

Yêu cầu: Lập Bảng tính giá thành thực tế sản phẩm M sản xuất hoàn thành trong tháng.

Giải:

Bảng: Tính giá thành sản phẩm