Thông tin phi tài chính:

82

Thông tin phi tài chính:

Thông tin phi tài chính cũng ảnh hưởng đến tình hình tài chính tổng quát cuả ngân hàng. Danh sách các thông tin này đã được đưa ra bởi Michael Knapp và tóm tắt như sau:

Danh sách câu hỏi thuộc thông tin phi tài chính

1. Ngân hàng có được đảm bảo bởi trung tâm dịch vụ thông tin không?

2. Ngân hàng có được kiểm toán bởi công ty kiểm toán không?

3. Ngân hàng vừa thay đổi người kiểm toán độc lập phải không?

4. NH có thay đổi về sự quản lý trong những năm gần đây không?

5. Những thông tin gì vê kinh nghiệm hoạt động ngân hàng và kinh nghiệm về kinh doanh chung mà các người bên ngoài có thể có được?

6. Sự xuất hiện các nhà giám đốc nổi tiếng bên ngoài có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngân hàng không?

7. Ngân hàng có hội đồng xem xét lại, kiểm tra lại khoản cho vay không?

8. Chất lượng tổng quát và điểm mạnh tài chính của ngân hàng là gì?

9. Ngân hàng có sử dụng phương pháp bảo tòan vốn để không thực hiện những khoản cho vay không?

10. Ngân hàng có tặng khoản tiền thưởng lãi suất đáng kể cho nguời gởi tiền không?

Quan điểm cơ bản về những thông trên là sự bổ sung quan trọng cho thông tin tài chính của ngân hàng.