Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân (Weighted average of shares outstanding):

22

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân (Weighted average of shares outstanding):

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (Weighted average of shares outstanding) là lượng cổ phiếu lưu hành được tính bình quân dựa trên trọng số theo số ngày trong kỳ liên quan. Tổng số ngày trong kỳ là số ngày thực tế theo lịch, bao gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ. 
     Việc tính lượng cổ phiếu đang lưu hành theo bình quân trọng số sẽ giúp tính được ảnh hưởng của các đợt tăng vốn trong kỳ của doanh nghiệp, phản ánh chính xác hơn so với lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại (cuối kỳ).

 
     Công thức tính Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ trong các trường hợp cụ thể như sau: 
     1. Phát hành hoặc mua lại cổ phiếu: 
     KLCP đầu kỳ + (KLCP phát hành thêm trong kỳ * Số ngày lưu hành trong kỳ)/Tổng số ngày trong kỳ – (KLCP mua lại trong kỳ * Số ngày được mua lại trong kỳ)/Tổng số ngày trong kỳ 
     2. Chia tách cổ phiếu: 
     Khi tách cổ phiếu đang lưu hành, KLCP phổ thông tăng lên tương ứng với tỷ lệ tách cổ phiếu. Trong trường hợp này không có sự thay đổi tương ứng về nguồn vốn. Để tính khối lượng bình quân lưu hành trong kỳ, giả định việc tách cổ phiếu xảy ra ngay từ đầu kỳ báo cáo. 
     3. Gộp cổ phiếu: 
     Khi gộp cổ phiếu, KLCP phổ thông giảm tương ứng với tỷ lệ gộp cổ phiếu. Trong trường hợp này không có sự thay đổi tương ứng về nguồn vốn. Để tính số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ, giả định việc gộp cổ phiếu đã xảy ra ngay từ đầu kỳ báo cáo. 
     4. Phát hành cổ phiếu thưởng: Khi phát hành cổ phiếu thưởng, KLCP phổ thông sẽ tăng tương ứng với tổng số cổ phiếu được thưởng cho một cổ phiếu đang lưu hành. Trường hợp này không có sự thay đổi tương ứng về nguồn vốn do phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông đang nắm giữ từ lợi nhuận chưa phân phối mà không thu về bất cứ một khoản tiền nào.