Hàm tiêu dùng:

39

Hàm tiêu dùng:

Mối quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập khả dụng gọi là hàm tiêu dùng cá nhân: C = f(Yd). Các hộ gia đình luôn luôn chi tiêu tiêu dùng ở bất kỳ mức thu nhập nào, một đại lượng mà chúng ta gọi là tiêu dùng tự định, đây là một đại lượng độc lập với thu nhập.

Ví dụ: Người ta có xu hướng tiêu dùng nhiều hơn khi thu nhập khả dụng của họ tăng. Lượng tăng của chi tiêu tiêu dùng khi có thêm 1 đồng trong thu nhập khả dụng được gọi là khuynh hướng tiêu dùng biên.

Ví dụ: người ta sẽ tiêu dùng thêm 75 xu khi thu nhập khả dụng của họ tăng thêm 1 đồng. Vì thế khi có thêm Yd thu nhập thì họ sẽ tiêu dùng thêm 0.75Yd .

Hàm tiêu dùng biểu thị tổng số của tất cả các khoản tiêu dùng ở mọi mức thu nhập khả dụng. C = 250 + 0.75Yd

Dạng tuyến tính tổng quát là

C = C0 + MPC.Yd

Trong đó : C0 (hay ): tiêu dùng tự định

Yd : thu nhập khả dụng (Yd = Y – T + TR)

MPC (hay Cm): khuynh hướng tiêu dùng biên

MPS = 1- MPC = 1 – 0.75 = 0.25