Cung lao động:

47

Cung lao động:

Cung lao động là số người sẵn sàng chấp nhận công việc tại một mức tiền lương thực tế nhất định.

Đường cung lao động phản ánh mối quan hệ giữa số người sẵn sàng chấp nhận công việc với các mức tiền lương thực tế khác nhau. Khi tiền lương càng lớn thì càng có nhiều người sẵn sàng chấp nhận công việc do vậy đường cung lao động SL sẽ là đường đi lên.

Thị trường lao động đạt trạng thái cân bằng khi cầu lao động bằng đúng mức cung lao động, tức là khi đường DL cắt đường SL. Khi đó nền kinh tế không có thất nghiệp không tự nguyện và nó đạt mức sản lượng tiềm năng. Trạng thái này còn được gọi là trạng thái toàn dụng nhân công.

Cung lao động là số người sẵn sàng chấp nhận công việc tại một mức tiền lương thực tế nhất định.

Đường cung lao động phản ánh mối quan hệ giữa số người sẵn sàng chấp nhận công việc với các mức tiền lương thực tế khác nhau. Khi tiền lương càng lớn thì càng có nhiều người sẵn sàng chấp nhận công việc do vậy đường cung lao động SL sẽ là đường đi lên.

Thị trường lao động đạt trạng thái cân bằng khi cầu lao động bằng đúng mức cung lao động, tức là khi đường DL cắt đường SL. Khi đó nền kinh tế không có thất nghiệp không tự nguyện và nó đạt mức sản lượng tiềm năng. Trạng thái này còn được gọi là trạng thái toàn dụng nhân công.

Nguồn: TS. Nguyễn Tri Khiêm (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)