Trang chủ Tin Tổng Hợp

Tin Tổng Hợp

Ảnh hưởng của thu nhập và giá cả đối với đường ngân sách:

Ảnh hưởng của thu nhập và giá cả đối với đường ngân sách: 1. Ảnh hưởng của thu nhập  Đường ngân sách sẽ dịch chuyển song song...

Độ co giãn của cung:

Độ co giãn của cung: Độ co giãn của cung theo giá của một loại hàng hoá biểu thị mức độ phản ứng của cung...

Độ co giãn của cầu:

Độ co giãn của cầu: Độ co giãn của cầu về một hàng hoá tính theo một biến số nào đó (giá cả, thu nhập...)...

Bản chất của bảo hiểm:

Bản chất của bảo hiểm: Cơ chế hoạt động của kinh doanh bảo hiểm tạo ra một “sự đóng góp của số đông vào bất...

Cầu, cung trên thị trường:

Cầu, cung trên thị trường: Bây giờ chúng ta xuất phát từ một thị trường riêng biệt nào đó, thị trường gạo, thị trường quần...

Chức năng của các định chế tài chính trung gian:

Chức năng của các định chế tài chính trung gian: Các tổ chức tài chính trung gian huy động các nguồn tài chính bằng việc...

Phân loại thị trường:

Phân loại thị trường: Có nhiều cách phân loại khác nhau về thị trường. * Cách phổ biến nhất là phân loại thị trường theo nội...

Khái niệm thị trường:

Khái niệm thị trường: Theo nghĩa hẹp, thị trường thường được hiểu là nơi diễn ra sự mua, bán các hàng hóa hay dịch vụ...

Khái niệm tài sản tài chính và các loại tài sản tài chính chủ yếu:

Khái niệm tài sản tài chính và các loại tài sản tài chính chủ yếu: Tài sản tài chính, hay còn gọi là công cụ...

Phân tích thực chứng và phân tích chuẩn tắc trong kinh tế học:

Phân tích thực chứng và phân tích chuẩn tắc trong kinh tế học: Đứng trước cùng một hiện tượng kinh tế (ví dụ, sự kiện...

Quá trình ngân sách:

Quá trình ngân sách: Quá trình ngân sách là một quá trình bao gồm 3 giai đoạn: lập và phê chuẩn ngân sách, chấp hành...

Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước:

Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước: Hệ thống ngân sách nhà nước là tổng thể ngân sách của các cấp chính quyền nhà...

Most Read