Trang chủ Tin Tổng Hợp

Tin Tổng Hợp

Đặc điểm của thị trường đất đai và sự hình thành tiền thuê đất:

Đặc điểm của thị trường đất đai và sự hình thành tiền thuê đất: Đất đai là một loại yếu tố sản xuất có thể...

Các đường cong kinh tế học: Đường đẳng lượng:

Các đường cong kinh tế học: Đường đẳng lượng:   Hình A: Một bản đồ đẳng lượng. Hình B: Một bản đồ đẳng lượng trong trường hợp...

Các đường cong kinh tế học: Đường cong Phillips:

Các đường cong kinh tế học: Đường cong Phillips: Đường cong Phillips biểu thị quan hệ giữa tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm...

Các đường cong kinh tế học: Đường cong Lorenz:

Các đường cong kinh tế học: Đường cong Lorenz: Đường cong Lorenz là một loại đồ thị dùng để biểu diễn mức độ bất bình...

Kinh tế chính trị:

Kinh tế chính trị: Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị....

Quy luật sản phẩm biên có xu hướng giảm dần:

Quy luật sản phẩm biên có xu hướng giảm dần: Sản phẩm biên (MP) của một yếu tố sản xuất là lượng sản phẩm tăng...

Đặc điểm thị trường cạnh tranh có tính chất độc quyền:

Đặc điểm thị trường cạnh tranh có tính chất độc quyền: Thị trường cạnh tranh có tính chất độc quyền là một cấu trúc thị trường...

Đặc điểm chung của thị trường cạnh tranh không hoàn hảo:

Đặc điểm chung của thị trường cạnh tranh không hoàn hảo: Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo gắn liền với khả năng chi phối...

Các khái niệm thị trường cạnh tranh hoàn hảo:

Các khái niệm thị trường cạnh tranh hoàn hảo: Cấu trúc thị trường: Một cấu trúc thị trường được đặc trưng bởi số lượng người...

Các điền kiện tối đa hóa lợi nhuận:

Các điền kiện tối đa hóa lợi nhuận: Điều kiện cần: để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp phải lựa chọn mức sản lượng...

Lợi thế và bất lợi thế kinh tế của quy mô:

Lợi thế và bất lợi thế kinh tế của quy mô: Lợi thế kinh tế theo quy mô: thể hiện khoảng sản lượng mà ở...

Sự thay đổi trong điểm lựa chọn của người tiêu dùng:

Sự thay đổi trong điểm lựa chọn của người tiêu dùng: Sự phân tích ở trên cho thấy: với mục tiêu tối đa hóa độ...

Most Read