Trang chủ Kiến Thức Kinh Tế

Kiến Thức Kinh Tế

Khái niệm lãi suất tín dụng:

Khái niệm lãi suất tín dụng: Khi thực hiện một khoản vay nợ, người cho vay nhận từ người đi vay một khoản lãi. Tỷ...

Các hình thức tín dụng:

Các hình thức tín dụng: Các hoạt động tín dụng rất đa dạng và phong phú. Trong quản lý, để phân tích đánh giá các hoạt...

Chức năng của tín dụng:

Chức năng của tín dụng: Trong nền kinh tế hàng hóa tiền tệ, tín dụng thực hiện ba chức năng cơ bản sau: 1/ Chức năng...

Bản chất của tín dụng:

Bản chất của tín dụng: Về mặt hình thức, tín dụng là sự chuyển nhượng quyền sử dụng một lượng giá trị nhất định dưới hình...

Hạn mức tín dụng:

Hạn mức tín dụng: Hạn mức tín dụng là mức dư nợ tối đa mà NHTW buộc các tổ chức tín dụng phải tuân thủ...

Mục tiêu của chính sách tiền tệ:

Mục tiêu của chính sách tiền tệ: Chính sách tiền tệ của các quốc gia thường tập trung vào các mục tiêu sau: 1. Ổn định...

Chức năng của ngân hàng trung ương:

Chức năng của ngân hàng trung ương: Ngân hàng trung ương thực hiện hai chức năng cơ bản: là ngân hàng của quốc gia và...

Sự hình thành mức cung tiền tệ:

Sự hình thành mức cung tiền tệ: Việc cung ứng tiền vào lưu thông thường do ngân hàng trung ương đảm nhiệm. Hàng năm, trên cơ...

Mức cung tiền tệ và phép đo mức cung tiền tệ:

Mức cung tiền tệ và phép đo mức cung tiền tệ: Mức cung tiền tệ là lượng tiền được cung ứng nhằm thoả mãn các...

Nghiệp vụ tài sản Có – Sử dụng vốn:

Nghiệp vụ tài sản Có - Sử dụng vốn: Nghiệp vụ tài sản có của Ngân hàng thương mại bao gồm các nghiệp vụ liên...

Nghiệp vụ tài sản Nợ – Huy động vốn:

Nghiệp vụ tài sản Nợ - Huy động vốn: Đây là nghiệp vụ huy động, tạo nguồn vốn kinh doanh cho Ngân hàng thương mại....

Các chức năng của ngân hàng thương mại:

Các chức năng của ngân hàng thương mại: Ngân hàng thương mại có các chức năng chủ yếu sau: 1. Chức năng trung gian tín dụng...

Most Read