Trang chủ Chỉ Số Kinh Tế

Chỉ Số Kinh Tế

Phân loại các hình thức đào tạo:

Phân loại các hình thức đào tạo: Trong thực tế có nhiều tiêu thức phân loại hình thức đào tạo khác nhau. 1. Theo định hướng...

Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Các khái niệm giáo dục, đào tạo, phát triển đều đề cập đến một quá...

Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn nhân lực:

Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển chọn nhân lực: Quá trình tuyển chọn nhân lực là quá trình đánh giá các ứng viên...

Quá trình tuyển mộ:

Quá trình tuyển mộ: Nội dung của chiến lược tuyển mộ bao gồm: 1. Lập kế hoạch tuyển mộ Do không có lực lượng lao động thực...

Khái niệm tuyển mộ nhân lực:

Khái niệm tuyển mộ nhân lực: Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động...

Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực:

Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực: Có năm yếu tố có thể hạn chế khả năng tuyển chọn được các ứng...

Khái niệm, mục đích của tuyển dụng nhân lực:

Khái niệm, mục đích của tuyển dụng nhân lực: Tuyển dụng lao động là một qúa trình thu hút, nghiên cứu, lựa chọn và quyết...

Nội dung các bước lập kế hoạch nguồn nhân lực:

Nội dung các bước lập kế hoạch nguồn nhân lực: Bước 1. Phân tích môi trường và các nhân tố ảnh hưởng a. Các yếu tố...

Khái niệm kế hoạch hoá nguồn nhân lực:

Khái niệm kế hoạch hoá nguồn nhân lực: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về nguồn...

Nội dung của Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc:

Nội dung của Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc: 1. Bản mô tả công việc Một bản mô tả công việc...

Tác dụng của phân tích công việc:

Tác dụng của phân tích công việc: Phân tích công việc là công việc đầu tiên cần phải biết của mọi nhà quản trị nhân...

Quy mô, cơ cấu của bộ phận quản trị nhân lực:

Quy mô, cơ cấu của bộ phận quản trị nhân lực: Quy mô và cơ cấu của bộ phận nguồn nhân lực của một tổ...

Most Read