Trang chủ Chỉ Số Kinh Tế

Chỉ Số Kinh Tế

Lãi suất Sibor (Singapore Interbank Offered Rate):

Lãi suất Sibor (Singapore Interbank Offered Rate): Sibor (Singapore Interbank Offered Rate) là bản sao của Singapore từ bản chính Libor (London Interbank Offered Rate)...

Vòng quay Vốn chủ sở hữu (Equity turnover):

Vòng quay Vốn chủ sở hữu (Equity turnover): Công thức tính: Vòng quay Vốn chủ sở hữu (Equity turnover) = Doanh thu thuần/Vốn chủ sở...

Vòng quay Tổng tài sản (Total asset turnover):

Vòng quay Tổng tài sản (Total asset turnover): Công thức tính: Vòng quay Tổng tài sản (Total asset turnover) = Doanh thu thuần/Tổng tài sản...

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân (Weighted average of shares outstanding):

Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân (Weighted average of shares outstanding): Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ...

Hệ số vòng quay các khoản phải thu (Account Receivable Turnover Ratio):

Hệ số vòng quay các khoản phải thu (Account Receivable Turnover Ratio): Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ biến đổi các...

Cán cân vốn (capital account):

Cán cân vốn (capital account): Cán cân vốn ghi chép những giao dịch liên quan tới lưu chuyển vốn của một nước đối với các nước...

Các công cụ nợ (debt instruments):

Các công cụ nợ (debt instruments): Các công cụ nợ do ngân hàng, chính phủ và công ty phát hành. Các công cụ nợ có...

Tín phiếu kho bạc (Treasury bill):

Tín phiếu kho bạc (Treasury bill): Tín phiếu kho bạc là công cụ vay nợ ngắn hạn của chính phủ do Kho bạc phát hành...

Lợi nhuận:

Lợi nhuận: Lợi nhuận: là chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí ứng với mỗi mức sản lượng. Nếu ký hiệu p(q) là...

Doanh thu biên:

Doanh thu biên: Doanh thu biên (MR) là doanh thu có thêm được nhờ sản xuất và bán ra thêm một đơn vị hàng hóa. Nếu...

Tổng doanh thu:

Tổng doanh thu: Tổng doanh thu (TR): là tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được nhờ bán hàng. Khi tính tổng doanh thu tương...

Các thước đo chi phí:

Các thước đo chi phí: 1. Tổng chi phí (TC) Tổng chi phí để sản xuất ra một khối lượng hàng hóa nhất định là toàn...

Most Read