Trang chủ Cẩm Nang Lãnh Đạo

Cẩm Nang Lãnh Đạo

Số nhân chi tiêu:

Số nhân chi tiêu: Số nhân chi tiêu phản ánh sự thay đổi của sản lượng cân bằng khi chi tiêu tự định thay đổi...

Phân khúc thị trường yếu tố nhân khẩu học:

Phân khúc thị trường yếu tố nhân khẩu học: Phân khúc thị trường theo yếu tố nhân khẩu học là phân chia thị trường thành...

Phương pháp nghiên cứu Marketing:

Phương pháp nghiên cứu Marketing: Những số liệu sơ cấp có thể thu thập theo bốn cách: Quan sát, nhóm tập trung, điều tra và...

Chính sách giá trong Marketing mix:

Chính sách giá trong Marketing mix: Ngày nay, giá cả không phải là yếu tố cạnh tranh hàng đầu nhưng vẫn luôn được coi là...

Chính sách phân phối sản phẩm trong Marketing:

Chính sách phân phối sản phẩm trong Marketing: Nội dung cơ bản của chính sách phân phối trong marketing sản phẩm mới là thiết kế...

Trái phiếu công ty (Corporate bond):

Trái phiếu công ty (Corporate bond): Trái phiếu công ty là những trái phiếu do các công ty phát hành với mục đích tài trợ...

Trái phiếu chính quyền địa phương (Municipal bonds):

Trái phiếu chính quyền địa phương (Municipal bonds): Đây là những trái phiếu được các chính quyền địa phương phát hành để huy động vốn...

Hợp đồng mua lại (Repurchase agreement – Repo):

Hợp đồng mua lại (Repurchase agreement - Repo): Hợp đồng mua lại là một hợp đồng trong đó ngân hàng bán một số lượng tín...

Chấp phiếu ngân hàng (Banker’s acceptance):

Chấp phiếu ngân hàng (Banker's acceptance): Chấp phiếu ngân hàng là các hối phiếu kỳ hạn do các công ty ký phát và được ngân...

Thương phiếu (Commercial paper):

Thương phiếu (Commercial paper): Thương phiếu là những giấy nhận nợ do các công ty có uy tín phát hành để vay vốn ngắn hạn từ...

Thuật ngữ kinh doanh: Tái cơ cấu (doanh nghiệp):

Thuật ngữ kinh doanh: Tái cơ cấu (doanh nghiệp): Tái cơ cấu (Reengineering) là việc xem xét và cấu trúc lại một phần, một số...

Thuật ngữ kinh doanh: Quản trị chiến lược:

Thuật ngữ kinh doanh: Quản trị chiến lược: Quản trị chiến lược (tiếng Anh: strategic management) là khoa học và nghệ thuật về chiến lược...

Most Read