admin

210 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Nội dung các bước lập kế hoạch nguồn nhân lực:

Nội dung các bước lập kế hoạch nguồn nhân lực: Bước 1. Phân tích môi trường và các nhân tố ảnh hưởng a. Các yếu tố...

Khái niệm kế hoạch hoá nguồn nhân lực:

Khái niệm kế hoạch hoá nguồn nhân lực: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về nguồn...

Nội dung của Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc:

Nội dung của Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc: 1. Bản mô tả công việc Một bản mô tả công việc...

Tác dụng của phân tích công việc:

Tác dụng của phân tích công việc: Phân tích công việc là công việc đầu tiên cần phải biết của mọi nhà quản trị nhân...

Các khái niệm về vị trí, công việc và nghề nghiệp:

Các khái niệm về vị trí, công việc và nghề nghiệp: Vị trí làm việc, công việc và nghề nghiệp tương ứng với các cấp...

Quy mô, cơ cấu của bộ phận quản trị nhân lực:

Quy mô, cơ cấu của bộ phận quản trị nhân lực: Quy mô và cơ cấu của bộ phận nguồn nhân lực của một tổ...

Các chức năng chính của quản trị nhân lực:

Các chức năng chính của quản trị nhân lực: 1. Chức năng thu hút. Sử dụng các chính sách và biện pháp nhất định để thu...

Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực:

Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực: Quản trị nguồn nhân lực nghiên cứu các vấn đề về quản trị con người trong các...

Triết lý về quản trị nguồn nhân lực:

Triết lý về quản trị nguồn nhân lực: 1. Các quan điểm về con người    Thứ nhất, quan niệm: “Con người được coi như một...

Tổ chức trong doanh nghiệp:

Tổ chức trong doanh nghiệp: Là quá trình gắn kết, phân công và phối hợp các thành viên cùng làm việc, nhằm thực hiện mục...

TOP AUTHORS

210 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read