admin

210 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Luồng chu chuyển thu nhập và chi tiêu mô hình 4 khu vực:

Luồng chu chuyển thu nhập và chi tiêu mô hình 4 khu vực: Đối với một nền kinh tế mở cửa thì không thể không...

Các mục tiêu của Kinh tế vĩ mô:

Các mục tiêu của Kinh tế vĩ mô: 1. Sản lượng cao và tăng trưởng nhanh. Nhìn chung các nhà kinh tế đánh giá hoạt động...

Phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng:

Phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng: Để phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng tài liệu được sử dụng là...

Thông tin phi tài chính:

Thông tin phi tài chính: Thông tin phi tài chính cũng ảnh hưởng đến tình hình tài chính tổng quát cuả ngân hàng. Danh sách các...

Bảng báo cáo thu nhập của ngân hàng là gì?:

Bảng báo cáo thu nhập của ngân hàng là gì?: Báo cáo thu nhập là một báo cáo tài chính thể hiện kết quả hoạt...

Sản phẩm quốc dân ròng (NNP):

Sản phẩm quốc dân ròng (NNP): Sản phẩm quốc dân ròng (NNP) là tổng thu nhập của công dân một nước (GNP) trừ đi khấu hao....

Xuất khẩu gián tiếp:

Xuất khẩu gián tiếp: Loại hình này giúp cho các công ty nhỏ có một phương thức để thâm nhập vào thị trường nước ngoài...

Định giá chuyển nội bộ (Transfer Pricing):

Định giá chuyển nội bộ (Transfer Pricing): Việc định giá không chỉ áp dụng đối với các sản phẩm bán cho khách hàng độc lập,...

Lựa chọn các điều kiện thương mại: (Selection of Trade Terms):

Lựa chọn các điều kiện thương mại: (Selection of Trade Terms): Ðể quyết định khi nào nên sử dụng điều kiện nào, nhà xuất khẩu...

Hệ sản phẩm (Product mix):

Hệ sản phẩm (Product mix): Là một tập hợp những dãy sản phẩm được thương mại hóa của một nhà sản xuất hoặc cung cấp...

TOP AUTHORS

210 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read