Kiến Thức Kinh Tế

Các mục tiêu của Kinh tế vĩ mô:

Các mục tiêu của Kinh tế vĩ mô: 1. Sản lượng cao và tăng trưởng nhanh. Nhìn chung các nhà kinh tế đánh giá hoạt động...

Tin Tổng Hợp

Hệ sản phẩm (Product mix):

Hệ sản phẩm (Product mix): Là một tập hợp những dãy sản phẩm được thương mại hóa của một nhà sản xuất hoặc cung cấp...

Hàm tiêu dùng:

Hàm tiêu dùng: Mối quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập khả dụng gọi là hàm tiêu dùng cá nhân: C = f(Yd). Các hộ...

Cung tiền:

Cung tiền: Cung tiền (Ms) là tổng khối lượng tiền hiện có trong nền kinh tế, đó cũng chính là M1. Ms = Cp + D Trong...

Phân loại lạm phát:

Phân loại lạm phát: Lạm phát thể hiện những mức độ nghiêm trọng khác nhau. Chúng được phân thành ba cấp: Lạm phát vừa phải, Lạm...

Phân loại thất nghiệp:

Phân loại thất nghiệp: Để phân loại thất nghiệp người ta có thể sử dụng nhiều tiêu chí khác nhau ví dụ như phân loại theo...

Cung lao động:

Cung lao động: Cung lao động là số người sẵn sàng chấp nhận công việc tại một mức tiền lương thực tế nhất định. Đường cung lao...

Chỉ Số Kinh Tế

Cẩm Nang Lãnh Đạo

Thông tin phi tài chính:

Thông tin phi tài chính: Thông tin phi tài chính cũng ảnh hưởng đến tình hình tài chính tổng quát cuả ngân hàng. Danh sách các...

Phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng:

Phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng: Để phân tích khả năng sinh lời của ngân hàng tài liệu được sử dụng là...

Lựa chọn các điều kiện thương mại: (Selection of Trade Terms):

Lựa chọn các điều kiện thương mại: (Selection of Trade Terms): Ðể quyết định khi nào nên sử dụng điều kiện nào, nhà xuất khẩu...